SESEBUTAN WAKTU BAHASA SUNDA

SESEBUTAN WAKTU BAHASA SUNDA

SESEBUTAN WAKTU BAHASA SUNDA

NGARAN WANCI

janari leutik = tabuh 01.00 - 03.00
janari gede = tabuh 03.00 - 04.30
balebat = tabuh 04.30
carancang tihang = tabuh 04.30 - 05.00
rebun - rebun = tabuh 05.00 - 06.00
haneut moyan = tabuh 07.00 - 08.00
pecad sawed = tabuh 09.00 - 10.00
ramangsang = tabuh 11.00
manceran = tabuh 12.00
lingsir ngulon = tabuh 13.00
panon poe satangtung = tabuh 15.00
tunggang gunung = tabuh 16.00 - 17.00
sariak layung = tabuh 17.00 - 17.30
harieum beungeut = tabuh 18.00 - 19.00
sareureuh budak = tabuh 19.00
sareureuh kolot = tabuh 21.00
teungah peting = tabuh 24.00


sakdet netra = (sakedep netra), kedet = kiceup, nya eta nuduhkeun waktu anu sakeudeung pisan
sakiilat = waktu anu sakeudeung pisan
sapangnyepuhan = nuduhkeun waktu anu teu sabaraha lilana kira-kira sarua lilana jeung anu keur nyepah
sapangejoan = waktu anu rada lila salila anu keur ngejo (nyangu)
samur jagong = kira - kira tilu bulan setengah
sataun landung = satuan leuwih
sawindu = delapan tahun
seabad = seratus tahun
 
 
poe ieu = ayeuna
poe an geus kaliwat = kamari
poe sanggeus kamari = mangkukna
poe anu bakal datang = isukan
sapoe sanggeus isukan = pageto
waktu nu cikeneh karandapan = bieu
waktu nu rada lila kaliwat= tadi
waktu nu lila kaliwat = bareto
waktu beh ditueun bareto = bahela
waktu nu sakeudeung dei bakal karandapan = engke
waktu nu bakal datang = isuk, jaga, isuk jaganing pageto

NGARAN-NGARAN USUM

a) Nu Patali Jeung kaayaan Alam
Usum katiga = usum halodo
Usum mamareng = usum mimiti rek ngijih
Usum dangdarat = usum panyelang antara halodo jeing ngijih
Usum ngijih = usum hujan
Usum barat = usum gede angin (nu jolna ti kulon)
Usum selatan = usum loba angin nu jona ti kidul

b) Nu Patali jeung Kaayaan Masyarakat
Usum pagebug = usum loba nu gering/penyakit
Usum sasalad = usum loba penyakit bari tapa
Usum patepok = usum loba nu kawin
Usum tigeret = usum kurang dahareun
Usum paceklik = usum kekurangan pare/dahareun

c) Nu Patali Jeung kaayaan Tatanen

1. Tatanen di sawah
Usum nyambut = usum miteumbeyan ngagarap sawah
Usum morekat = usum nyawah leutik
Usum tandur = usum melakeun binih pare di sawah
Usum ngarambet = mangsa patani miceunan jukut nu jaradi di antara tangkal pare
Usum celutu = mangsa pare geus mimiti cul cel aya buahan
Usum beukah = mangsa pare geus loba buahna nu barijil
Usum rampak = mangsa pare geus rata/papak beukah
Usum panen = mangsa dibuat, ngala pare
Usum jami = sabada panen

2. Tatanen di Huma
Usum nyacar = usum nyacar leuweung pikeun pihumaeun
Usum ngahuru = meleum kai jeung kakayon nu geus garing benang nyacar
Usum ngaduruk = meresihan serta ngaduruk kai nu can ka beuleum waktu ngahuru
Usum ngaseuk = melak pare ku cara nyoceng-nyocengkeun kai meunang nyeukeutan tuntungna
Usum ngored/ngoyos = meresihan jukut nu jaradi diantara luwukan pare make parabot etem ngetem
Usum ngunjal = mawaan pare ti huma ka imah

Pranata Mangsa

Nu dimaksud pranata mangsa nya eta perelean ngaran usum dina jero satuan

Kasa (kahiji), ti tanggal 22/23 Juni - 2/3 Agustus = usum mimiti melak palawija
Karo (Kadua), ti tanggal 2/3 Agistus - 25/26 Agustus = usum randu pucukan; melak palawija kadua
Katiga (Katilu), ti tanggal 25/26 Agustus - 18/19 September = usum beubeutian sirungan; panen palawija
Kapat (Kaopat), ti tanggal 18/19 september - 13/14 oktober = usum sumur sara'at; randu pentilan, usum melak cau
Kalima (kalima), ti tanggal 18/19 Oktober - 9/10 Nopember = Usum turun hujan; asem pucukan; koneng ngadaun ngora
Kanem (Kagenep), ti tanggal 9/10 Nopember - 22/23 Desember = usum bubuahan mimiti karolot,usum ngagarap sawah
Kapitu (Katujuh), ti tanggal 22/23 Desember - 3/4 Pebruari = usum caah jeng gede angin; usum tandur
kawolu (Kadalapan), ti tanggal 3/4 Pebruari - 1/2 Maret = usum pare reureuh; loba hileud, jsb
Kasanga (Kasalapan), ti tanggal 1/2 Maret - 26/27 Maret = usum pare rampak, turaes ngear
Kasadasa (Kasapuluh), ti tanggal 26/27 Maret - 19/20 April = usum pare beuneur hejo; manuk-manuk nyarayang; usum palawija di tanah darat
Desta (Kasabelas), ti tanggal 19/20 April - 12/13 Mei = aya keneh waktu keur malawija; manuk - manuk maraban anakna
Sada (Kaduabelas), ti tanggal 12/13 mei - 22/23 Juni = usum rumpak jami' isuk-isuk tiris
EKA IKHSANUDINEKA IKHSANUDIN
Selamat Datang di Blog Pribadi Saya Belajar dan Berbagi. Salam Persahabatan dan Salam Lestari Buana Nusantara dari Karawang, Jawa Barat, Indonesia.
Follow Me : | Google | Facebook | Twitter | Instagram | Youtube |
Terimakasih Sobat, telah berkunjung dan membaca artikel mengenai :
SESEBUTAN WAKTU BAHASA SUNDA
SALAM LESTARI BUANA NUSANTARA
Kampungsawah0703 - Karawang
EKA IKHSANUDIN
EKA IKHSANUDIN
EKA IKHSANUDIN
 
Support : KAMPUNGSAWAH 0703 | EkaIkhsanudin.Net
Proudly powered by Blogger
Copyright © 2011. Belajar dan Berbagi - All Rights Reserved
BELAJAR DAN BERBAGI - Eka Ikhsanudin
Original Design by Creating Website | Edited by Kompi Ajaib | Blogger by Belajar dan Berbagi